32005
  • Gotha G.IV 405/16, von Trotha, Kagohl 3, May 1917
  • Gotha G.IV 602/16, Walter Aschoff, Kagohl 3, May - September 1917
  • Gotha G.IV 624/16, Ernst Brandenburg, Kagohl 3, May 1917
  • Gotha G.IV 659/16, Kagohl 3, May 1917
  • Gotha G.IV (LVG) 991/16, MoRoTas, November 1917