32804
 • 0132049A Halberstadt Cl.II sprue A view a
 • 0132049A Halberstadt Cl.II sprue A view b
 • 0132049B Halberstadt Cl.II sprue B view a
 • 0132049B Halberstadt Cl.II sprue B view b
 • 0132049C Halberstadt Cl.II sprue C
 • 0132049D Halberstadt Cl.II sprue D view a
 • 0132049D Halberstadt Cl.II sprue D detail
 • 0132049D Halberstadt Cl.II sprue D view
 • 132E0005 Merc D.III engine sprue view a
 • 132E0005 Merc D.III engine sprue view b
 • 0132062G Halberstadt Cl.II Late sprue G view a
 • 0132062G Halberstadt Cl.II Late sprue G view b
 • 0132012A RE.8 sprue view a
 • 0132012A RE.8 sprue view b
 • 0132012B RE.8 sprue view a
 • 0132012B RE.8 sprue view b
 • 0132012C RE.8 sprue
 • 0132012D RE.8 sprue view a
 • 0132012D RE.8 sprue view b
 • 132E0007 RAF 4a engine sprue view a
 • 132E0007 RAF 4a engine sprue view b
 • 0132012F RE.8 sprue view a
 • 0132012F RE.8 sprue part F3
 • 0132012F RE.8 sprue view b
 • 0132012G RE.8 sprue view a
 • 0132012G RE.8 sprue part G1 detail b
 • 0132012G RE.8 sprue view b
 • 132R0001 RFC Armaments sprue view a
 • 132R0001 RFC Armaments sprue view b
 • 0132804P photo-etch metal details
 • 9132804 Halberstadt Cl.II & RE.8 decals
 • 9132049b Halberstadt Cl.II 5 colour lozenge decal
 • 9132804 Halberstadt Cl.II & RE.8 decal
 • 9132804 Halberstadt Cl.II & RE.8 decal detail